(1)
SANDIP BALASO PATIL, S.; Revathy V. Conceptual Study on Efficacy of Kalyanaka Ghritam in Vandyathva. NJRAS 2023, 11.